Local Committee

Local Committee

Honorary Chair:
Chaohui Ye, Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS


Chair:
Qun Chen, President, East China Normal University (ECNU)


Co-Chair:
Maili Liu, Dirctor, Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS
Dongyuan Zhao, Fudan University


Secretary General:
Yefeng Yao, East China Normal University (ECNU)


Secretary Team:
Bingwen Hu, ECNU
Daxiu Wei, ECNU
Min Xu, ECNU
Guang Yang, ECNU
Yihua Yu, ECNU
Jimin Zhang, ECNU


Members:

Name

Organization

Research field

Prof. Qun Chen

East China Normal University, President of the university

SSNMR, polymer physics

Prof. Zhong Chen

Xiamen University

MRI, NMR applications in chemistry and life science

Prof. Feng Deng

Wuhan Institute of Physics and Mathematics

SSNMR, Mesoporous materials

Prof. Changwen Jin

Peking University

BioNMR

Prof. Hiromichi Kurosu

Nara Women's University

SSNMR

Prof. Yong Li

Tsinghua university

EPR

Prof. Maili Liu

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Director

NMR methodology and application in biomedicine

Prof. Shangbin Liu

Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica

SSNMR, method

Prof. Yue Wu

Huazhong University of Science and Technology

SSNMR, functional materials

Prof. Lizhi Xiao

China University of Petroleum

NMR application in geology

Prof. Yuliang Yang

Fudan University, President of the university

Condensed Matter, Polymer physics

Prof. Chaohui Ye

Wuhan Institute of Physics and Mathematics

NMR, method and physics

Prof. Dongyuan Zhao

Fudan University

Designed synthesis, assembly, structure and application of ordered mesoporous materials

Prof. Ziqiang Zhu

East China Normal University, Vice President of the university

Semiconductor materials and devices; Biosensor